History of NADA Executive Committee

2070/3/12 – 2072/6/8

PRESIDENT
Shekhar Golchha

IMM. PAST PRESIDENT
Saurabh Jyoti

VICE PRESIDENT
Manoj Sethia
Anjan Shrestha
Shiva Raj Giri
Narayan Prasad Poudel

GENERAL SECRETARY
Gopi Krishna Neupane

SECRETARY
Dev Kaji Shrestha

TREASURER
Krishna Prasad Dulal

JT. TREASURER
Shambhu Prasad Dahal

MEMBERS MEMBERS
Deepak Thapa
Hira Lal Acharya
Nanda Kishore Shahi
Kailash Bhakta Rajbhandari
Bishnu Kumar Agrawal
Sanjay Kumar Khetan
Dipak Kumar Acharya
Sunil Rijal
Dipak Kaji Tuladhar
Pradip Man Pradhan
Sahil Agrawal