NADA Membership Form

Complete the form below to sign up fot our membership services


नेपालको बिधान अन्तर्गत त्यस एशोसिएशनको सदरण सदस्य बन्न चाहेकोले एशोसिएशनको नियमअनुसार यस फर्म / कम्पनीको दर्ता प्रमाण-पत्र, मू.अ.क दर्ता तथा आयकर दर्ता प्रमाण-पत्रको प्रतिलिपि समेत यसै साथ संलग्न गरी निबेदन गरेको छु। साथै त्यस एशोसिएशनको बिधान र नीति अनुसार कार्य गर्ने व्यहोरा समेत गराउदै सदस्यता अनुमोदन लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछौं।

प्रस्तापक

निवेदक

समर्थक

द्रसब्या :

(१) प्रस्ताब र समर्थक नाडा औतोमोबिलेस अस्सोचिअतिओन अफ नेपालको सदस्य हुनु पर्ने छ।

(२) सदस्यता अनुमोदनको लागि एस्सोशियासनलाइ बुजाउनु पर्ने सुल्क ।

  • प्रवेश शुल्क रु ५,००० /-
  • बार्षिक शुल्क रु २,५०० /-
  • जम्मा शुल्क रु ७,५०० /-

(२) संलगन विवरण भरी निबेदन साथ पेस गर्ने ।

Description of Organization

Line of the Business: Pleas on the following :