Syakar Trading Company Pvt. Ltd.

PAN/VAT No:

Contact Number : 01-4225490 / 600230595


सि.नं. माल बस्तुको विवरण प्रकार ब्राण्ड मोडल क्षमता उत्पतिको  मुलुक/ राष्ट्र इकाई प्रति इकाई मूल्य अधिकतम खुद्रा बिक्रि मुल्य
1 HONDA-Aviator LED Scooter HONDA Aviator LED 110 INDIA 1 235,900.00 235,900.00
2 HONDA-Dio DLX Scooter HONDA Dio DLX 110 INDIA 1 227,900.00 227,900.00
3 HONDA-Dio STD Scooter HONDA Dio STD 110 INDIA 1 215,900.00 215,900.00
4 HONDA-Activa STD Scooter HONDA Activa STD 125 INDIA 1 242,900.00 242,900.00
5 HONDA-Activa DLX Scooter HONDA Activa DLX 125 INDIA 1 252,900.00 252,900.00
6 HONDA-Grazia DRS (BSVI) Scooter HONDA Grazia DRS (BSVI) 125 INDIA 1 279,900.00 279,900.00
7 HONDA-Grazia DSS (BSVI) Scooter HONDA Grazia DSS (BSVI) 125 INDIA 1 299,900.00 299,900.00
8 HONDA-CD Dream DLX Motorcycle HONDA CD Dream DLX 110 INDIA 1 208,900.00 208,900.00
9 HONDA-CB Shine DRS Motorcycle HONDA CB Shine DRS 125 INDIA 1 249,900.00 249,900.00
10 HONDA-CB Shine DSS Motorcycle HONDA CB Shine DSS 125 INDIA 1 259,900.00 259,900.00
11 HONDA-CB Shine SP DRS Motorcycle HONDA CB Shine SP DRS 125 INDIA 1 269,900.00 269,900.00
12 HONDA-CB Shine SP DSS Motorcycle HONDA CB Shine SP DSS 125 INDIA 1 279,900.00 279,900.00
13 HONDA-CB Unicorn 150 Motorcycle HONDA CB Unicorn 150 150 INDIA 1 308,900.00 308,900.00
14 HONDA-CB Hornet 160 5ID LED Motorcycle HONDA CB Hornet 160 5ID LED 160 INDIA 1 348,900.00 348,900.00
15 HONDA-CB Hornet 2.0 Motorcycle HONDA CB HORNET 2.0 200 INDIA 1 498,900.00 498,900.00
16 HONDA-X - Blade STD Motorcycle HONDA X - Blade STD 160 INDIA 1 342,900.00 342,900.00
17 HONDA-XR 150L Motorcycle HONDA XR 150L 150 CHINA 1 649,900.00 649,900.00
18 HONDA-XR 190L Motorcycle HONDA XR 190L 190 CHINA 1 698,900.00 698,900.00
19 HONDA -CB 350 H'NESS Motorcycle HONDA CB 350 H'NESS 350 INDIA 1 848,900.00 848,900.00
20 HONDA -CB 350 RS Motorcycle HONDA  CB 350 RS 350 INDIA 1 898,900.00 898,900.00
21 HONDA-CRF 300 LAM Motorcycle HONDA CRF 300 LAM 300 THAILAND 1 1,750,000.00 1,750,000.00
22 HONDA-CRF 300 RLAM Motorcycle HONDA CRF 300 RLAM 300 THAILAND 1 1,950,000.00 1,950,000.00
All the prices are in accordance with the major retailer for the HONDA brands in nepal.