Advisor Mr. Krishna Prasad Dulal 9851025671
Chairman Mr. Dhruba Thapa 9856020369
Specialist Legal Advisor Mr. Mukunda Sharma 9851186103
Vice Chairman Mr. Rajan Babu Shrestha 9851052295
Member Mr. Amrit Joshi 9855055590
Member Mr. Madhab Prasad Poudel 9856020634
Member Mr. Prakash Kapuri 9801113997